ONKO Fundusz / Regulamin ONKOFundusz

Obowiązuje od: 15.12.2016

Ostatnia zmiana: 12.08.2020

 

 1. Portal onkofundusz.pl

Portal onkofundusz.pl powstał i jest prowadzony przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych (zwaną dalej PKPO), by stanowić medium pośredniczące pomiędzy użytkownikami sieci Internet, a osobami zmagającymi się z chorobą nowotworową, którzy za pomocą serwisu mogą uzyskać pomoc na leczenie i rehabilitację. Portal pozwala użytkownikom wybrać osobę, którą chcą wesprzeć finansowo, pacjentom zaś dotrzeć do użytkowników Internetu poprzez informację o organizowanych przez nich zbiórek charytatywnych.

 

 1. Regulamin

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez  PKPO został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. Zakresem regulacji objęte są przede wszystkim:

• zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu onkofundusz.pl

• prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników portalu onkofundusz.pl

• prawa i obowiązki PKPO będącej podmiotem prowadzącym portal onkofundusz.pl

PKPO informuje, że każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.

 

 1. Wiarygodność

PKPO dokłada wszelkich starań, by osoby, które za pośrednictwem serwisu prowadzą zbiórki pieniędzy były osobami wiarygodnymi i dającymi rękojmię należytego wydatkowania środków zebranych przy pomocy portalu. W tym celu PKPO, przed dopuszczeniem danej osoby do korzystania z portalu, przeprowadza szczegółową procedurę weryfikującą wiarygodność osoby starającej się o możliwość korzystania z portalu.

 

§1

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. „Portal” – serwis internetowy onkofundusz.pl dostępny pod adresem URL https://www.onkofundusz.pl.
 2. „PKPO” – Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 10, pok. 112, 01-402 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000333981, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, która prowadzi wszelkie rozliczenia w ramach Portalu, w tym w szczególności na podstawie odrębnej umowy z Operatorem prowadzi cześć Transakcyjną Portalu, przyjmując od Darczyńców Darowizny na rzecz Podopiecznych oraz dokonuje wypłat zgromadzonych środków na rzecz Podopiecznego, posiadająca nieograniczone prawo do zamieszczania w Portalu Celów zbiórek.
 3. „Regulamin” – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu, prawa i obowiązki użytkowników, prawa i obowiązki PKPO.
 4. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w ramach Portalu przez PKPO.
 5. „Podopieczny” – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który po przeprowadzonej weryfikacji uzyskał status Podopiecznego PKPO i zawarł stosowną umowę z PKPO.
 6. „Darczyńca” – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej, którzy wsparli zbiórki prywatne.
 7. „Serwis pośrednictwa finansowego” – Platnosci.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.000.000,00 PLN.
 8. „Darowizna” – kwota pieniężna przekazana przez Darczyńcę na rzecz zorganizowanej przez Podopiecznego zbiórki..
 9. „Cel” – refundacja poniesionych przez Podopiecznego wydatków na pokrycie kosztów związanych z celami statutowymi PKPO
 10. „Zbiórka” – ogłaszana przez Podopiecznego akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację wskazanego celu.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Serwis stanowi wyłączną własność PKPO.
 2. PKPO udostępnia Użytkownikom adres email: biuro@onkofundusz.pl przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownicy mogą kierować do PKPO wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z PKPO, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 4. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu jest bezpłatna a PKPO nie pobiera na własną rzecz jakichkolwiek opłat za ich świadczenie.
 5. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 6. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
 7. Logo i nazwa Portalu są prawnie chronione i stanowią własność PKPO. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody PKPO, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione i spotka się z natychmiastową reakcją PKPO, z pociągnięciem naruszającego prawa PKPO do nazwy i logo do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.
 8. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do graficznych elementów Portalu i innych treści w nim umieszczonych przez PKPO, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do wyglądu Portalu jako całości, przysługują wyłącznie PKPO, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Portalu, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody PKPO, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją PKPO, z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.
 9. PKPO zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od PKPO lub podmiotów, z którymi PKPO zawrze w tym zakresie odrębne umowy.
 10. Użytkownik zezwalający na umieszczenie w Portalu treści w formie wypowiedzi tekstowych (komentarze), lub inne materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez innych Użytkowników oraz PKPO. Użytkownik, który zamieszcza w portalu wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę tej osoby, lub, jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, jej przedstawiciela ustawowego, na rozpowszechnianie wizerunku w ramach Portalu.

 

§3

Warunki techniczne korzystania z Portalu

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Portalu, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. w przypadku Podopiecznych, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. PKPO wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
 3. PKPO w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Portalu treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 4. Każdy Użytkownik, który powziął wiedzę o umieszczeniu w Portalu materiałów o bezprawnym charakterze jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie PKPO.
 5. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Portalu danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia kont w serwisie Paypal lub innych, podobnych serwisach a także linki odsyłające bezpośrednio do stron www gdzie podaje się numer rachunku bankowego lub oznaczenie konta w serwisie Paypal lub w innych podobnych serwisach.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazu, o którym mowa w ust. 5 PKPO ma prawo, bez zawiadomienia Użytkownika i według własnego uznania, usunąć z Portalu dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, lub usunąć Profil Użytkownika.

 

§4

Podopieczni – rejestracja

 1. Przystąpienie do organizowania zbiórek poprzedzone jest procedurą wstępną obejmującą wysłanie zgłoszenia na adres biuro@onkofundusz.pl, weryfikację choroby użytkownika w celu ustalenia statusu Podopiecznego, zawarcie umowy i aktywowanie przez PKPO zbiórki dla Podopiecznego.
 2. W celu otrzymania statusu Podopiecznego wymagane jest podanie danych osobowych użytkownika oraz wyrażenie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług przez PKPO.
 3. W celu weryfikacji choroby i nadania użytkownikowi statusu Podopiecznego zostanie on poproszony o przesłanie kopii dokumentacji medycznej (ostatnie badania np. tomografia, rezonans, epikryza).
 4. PKPO zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dodatkowe wskazane dokumenty w celu zbadania statusu Podopiecznego.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na wgląd do przesłanych danych medycznych w celu zbadania przez PKPO statusu Podopiecznego.
 6. PKPO zweryfikuje przesłaną dokumentację ustalając czy świadczy ona o statusie Podopiecznego. Status ten jest podstawą do podjęcia decyzji o przyjęciu w poczet Podopiecznych.
 7. Jeżeli dokumentacja medyczna użytkownika wskazuje na status Podopiecznego, PKPO przesyła użytkownikowi drogą mailową umowę w sprawie przyjęcia w grono podopiecznych z prośbą o jej uzupełnienie i odesłanie w dwóch egzemplarzach na adres PKPO: Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, ul. Ciołka 10/112, 01-402 Warszawa.
 8. Umowa w sprawie przyjęcia w grono podopiecznych regulująca zasady współpracy PKPO i Podopiecznego podpisana zostanie ze strony PKPO przez Zarząd Fundacji lub upoważnionego pełnomocnika, a z drugiej strony przez samego Podopiecznego, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
 9. Możliwość stworzenia zbiórki przez PKPO nastąpi po podpisaniu umowy sporządzonej w dwóch egzemplarzach przez każdą ze stron.
 10. Treść zbiórki tworzona jest przez Podopiecznego, a udostępniana na portalu przez PKPO. 
 11. Przesłanie sfałszowanej dokumentacji medycznej, bądź dokumentacji nie należącej do użytkownika może spowodować zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa. Jeżeli PKPO dowie się o takiej sytuacji w trakcie organizowania zbiórki, będzie uprawniona do natychmiastowego wypowiedzenie umowy z Podopiecznym i likwidację profilu a zgromadzone środki zostaną przekazane na poczet działalności statutowej PKPO.
 12. PKPO ma prawo odmówić przyjęcia w grono podopiecznych bez uzasadnienia.
 13. Podopieczny ma prawo organizować zbiórki i żądać wypłaty zgromadzonych środków.
 14. Podopieczny nie ma prawa dysponować środkami przed dokonaniem rozliczania z PKPO.
 15. Podopieczny ma obowiązek wydatkowania środków zgodnie z uprzednio wskazanym celem.
 16. Podopieczny ma obowiązek informować PKPO o każdorazowej zmianie danych przedstawionych w trakcie zgłoszenia.

 

§5

Profil Podopiecznego

 1. Podopieczny decyduje jakie dane umieści w swym Profilu.
 2. Profil Podopiecznego umożliwia zamieszczenie danych dotyczących: imienia, nazwiska, wieku, strony Internetowej www Podopiecznego, płci, wybranej grafiki (awatar, zdjęcie), a także wpisanie krótkiej informacji tekstowej o Podopiecznym oraz celu zbiórki.
 3. Dane podane są przez Podopiecznego w sposób dobrowolny i nieodpłatny i mogą być edytowane lub usuwane przez PKPO poprzez dokonanie zgłoszenia. Zgłoszenie realizowane jest w przeciągu 7 dni. 

§6

Darczyńcy

 1. Darczyńca wspiera finansowo organizowane zbiórki anonimowo.
 2. Wsparcie finansowe podopiecznego nie wymaga rejestracji.
 3. Wpłata dokonana przez darczyńcę jest równoznaczna z zawarciem z PKPO umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Darczyńca ma prawo wspierać finansowo organizowane zbiórki.
 5. Darczyńca nie ma prawa decydować o celach zbiórek ani żądać od PKPO zmiany ustalonych celów.
 6. Darczyńca nie może żądać zwrotu wpłaconej darowizny.

§7

Cel

 1. Portal wspomaga Podopiecznych w uzyskiwaniu środków pieniężnych refundujące poniesione koszty związane z leczeniem onkologicznym i rehabilitacją.
 2. Celami mogą być:       
 • zakup leków, protez, specjalistycznej odzieży i obuwia;
 • zakup specjalistycznego wyposażenia pokoju podopiecznego;
 • koszty operacji, zabiegów, terapii stosowanej przez szpital itp. służących ratowaniu życia i zdrowia;
 • koszty rehabilitacji pooperacyjnej;
 • koszty przelotów oraz dojazdów komunikacją kolejową lub samochodową Podopiecznego oraz Opiekuna w obie strony;
 • koszty pobytu Podopiecznego w szpitalu;
 • koszty przygotowania do terapii (np. leki – jeżeli nie objęte są programem leczenia oraz badań);
 • koszty dożywiania medycznego.
 1. Refundacji podlegają te wydatki, które:       
 • zostały w całości opłacone przez Podopiecznego
 • zostały udokumentowane za pomocą prawidłowo wystawionej faktury VAT lub innego dokumentu księgowego, na którym Podopieczny występuje jako nabywca,
 • zostały przez Podopiecznego zgłoszone Fundacji do refundacji na podstawie zestawienia kosztów (załącznik nr 2 do umowy) wraz z dokumentacją finansową.
 1. Warunkiem zorganizowania zbiórki jest istnienie celu.
 2. W sytuacji w której w trakcie zbiórki, jej cel przestanie istnieć, zgromadzone środki pieniężne zostaną przeznaczone na cele statutowe PKPO lub na zbiórkę innego Podopiecznego wskazaną przez Podopiecznego.
 3. Wskazując Cel zbiórki Podopieczny zobowiązuje się, że w okresie jej trwania nie będzie publikował wezwań do przekazywania darowizn na ten sam cel w podobnych do Portalu serwisach internetowych (polskich i zagranicznych), w szczególności takich jak: domore.pl, chcepomagac.org,  Siepomaga.pl.
 4. PKPO ma prawo do natychmiastowego uniemożliwienia dostępu do danych o Celu, jeżeli poweźmie wiadomość, że użytkownik naruszył zobowiązanie, o jakim mowa w postanowieniu poprzedzającym, lub w sytuacji opisanej w § 4 pkt 14.
 5. PKPO jest upoważniony do odmowy opublikowania Celu w Portalu, bez podania przyczyny.

§8

 Zbiórka

 1. Ogłaszając zbiórkę za pośrednictwem portalu Podopieczny określa:
  1. cel akcji zgodny z celami określonymi w Regulaminie.
  2. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której zebranie jest konieczne dla realizacji Celu.
 2. Zbiórka trwa do czasu zebrania ustalonej sumy pieniężnej, upływu czasu przeznaczonego na zebranie środków bądź likwidacji zbiórki zgodnie z Regulaminem.
 3. Darczyńcy mogą przekazywać Darowizny wyłącznie za pośrednictwem Portalu, wpłacając kwoty Darowizny za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego lub poprzez bezpośrednie wpłaty na konto Santander nr 72 1090 1883 0000 0001 3364 8201 w tytule podając imię i nazwisko Podopiecznego.  Serwis pośrednictwa finansowego pobiera z tytułu przeprowadzonych transakcji prowizję od PKPO określoną w regulaminie Serwisu. Dane na temat wpłat bezpośrednich na konto są aktualizowane dwa razy w miesiącu.
 4. Suma Darowizn przekazanych przez Darczyńców na określony Cel jest widoczna w Portalu przy jej opisie, przy czym suma ta jest jedynie sumą orientacyjną i może się różnić od sumy rzeczywiście przekazanych Darowizn, a to ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego, bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.
 5. Darowizny wpłacane są na rachunek PKPO, jako podmiotu upoważnionego do zbierania darowizn.
 6. PKPO ma prawo przechowywania zgromadzonych środków na lokatach bankowych do momentu zakończenia zbiórki.
 7. Wszelkie środki finansowe wpłacone do PKPO pozostają własnością PKPO. Środki zgromadzone w ramach zbiórki nie są własnością prywatną Podopiecznego, a po ich wypłacie przeznaczone są na cele określone w zbiórce. Podopieczni nie są uprawnieni do swobodnego dysponowania tymi środkami i nie maja prawa żądać ich przeznaczenia na inne cele niż uprzednio wskazane.
 8. Po zakończeniu zbiórki Podopieczny może złożyć zlecenie przekazania zgromadzonych środków pieniężnych na wskazany nr rachunku bankowego.
 9. Warunkiem wypłaty środków jest przedstawienie przez Podopiecznego dowodów pokrycia wydatków, które mogą zostać zrefundowane.
 10. Wypłata Darowizny dla Podopiecznego nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Podopiecznego zlecenia wypłaty wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację celu – zestawienie kosztów będące załącznikiem do Umowy Podopiecznego. Dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, ul. Ciołka 10/112, 01-402 Warszawa, z dopiskiem ONKOFundusz.

 

§9

Opłaty

 1. PKPO nie pobiera na własną rzecz jakichkolwiek opłat za świadczone usługi.
 2. W związku z koniecznością pokrycia opłat i prowizji narzucanych PKPO przez Serwis Pośrednictwa Finansowego wypłacane Podopiecznym Darowizny pomniejszane są o koszty powstałe w związku z organizacją zbiórki oraz przechowywaniem i wypłacaniem darowizny, stawka prowizji wynosi 1%.

 

§10

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest PKPO. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Portalu, w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez PKPO.
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez PKPO wyłącznie w celu dokonania Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usługi w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym w celu weryfikacji prawdziwości Celów deklarowanych przez Użytkowników, także poprzez bezpośredni kontakt z osobami na rzecz których przekazywane są Darowizny na dany Cel.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez PKPO obejmują: adres email, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jeżeli Użytkownik je podał, a także dane Użytkownika przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego PKPO w związku z wpłatą na rachunek PKPO kwoty Darowizny.
 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Portalu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić lub gdy wyrażą na to zgodę.
 5. W przypadku przekazania PKPO przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez PKPO, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Portalu.
 6. PKPO nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza danych osobowych innym użytkownikom lub instytucjom, chyba że dzieję się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych podmiotów na podstawie przepisów prawa.
 7. PKPO  może udostępnić dane osobowe zewnętrznym usługodawcom, którzy świadczą usługi na jej rzecz, takie jak hosting stron internetowych, czy usług dostarczania wiadomości e-mail. Tego rodzaju podmioty trzecie będą otrzymywać lub posiadać dostęp do danych osobowych użytkownika w celu świadczenia wyżej wymienionych usług, ale w żaden sposób nie mogą przetwarzać danych osobowych do własnych celów.
 8. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

§11

Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także wykonaniem usług przez PKPO.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email PKPO: biuro@onkofundusz.pl lub w formie pisemnej na adres PKPO.
 3. PKPO udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo, jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne podmioty niż PKPO, rozpatrywane są przez te podmioty na zasadach i w trybie określonym w regulaminach przez nie ustanawianych.

 

§12

Usunięcie Profilu, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik ma prawo zażądać od PKPO usunięcia swego Profilu za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres biuro@onkofundusz.pl z adresu podanego podczas rejestracji. PKPO ma obowiązek na skutek takiego żądania usunąć Profil Użytkownika.
 2. Żądanie Podopiecznego usunięcia Profilu jest równoznaczne z żądaniem usunięcia z portalu wszystkich Zbiórek prowadzonych w Portalu przez Podopiecznego.
 3. Żądanie usunięcia Profilu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z PKPO.
 4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez PKPO żądania, o którym mowa w ust. 1.
 5. PKPO może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego Profil w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Portalu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie ustępu poprzedzającego Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który został podany w formularzu rejestracyjnym.

 

§13

Zmiany Regulaminu

 1. PKPO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. O zmianie Regulaminu Darczyńcy i Podopieczni zostaną powiadomieni pocztą email, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli zmiany Regulaminu nie zostaną odrzucone w sposób wskazany w emailu informującym, uznaje się, że zmiana została zaakceptowana od dnia ich wejścia w życie. W przypadku Darczyńcy, zmiany regulaminu są dla niego wiążące z chwilą ich akceptacji.

 

§14

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu, a także w siedzibie PKPO.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy PKPO a Użytkownikami powstałych w związku ze świadczeniem przez PKPO usług w ramach Portalu będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby PKPO.

Statut Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności